Årsberetning og regnskap

Esave AS er et solid selskap. Rentabiliteten har variert de siste årene, men selskapet arbeider med stabil og god likviditet.

Selskapets virksomhet har gjennomgått mange, mange faser i løpet av sitt 20-årige liv siden stiftelsen 1994. Med skiftende rammevilkår i eierstruktur og driftsform har selskapet måttet tilpasse seg en stadig skiftende hverdag. Gjennom sterk innovasjonskraft, godt samarbeid med eiere og mange gode kunder har en beholdt soliditeten i selskapet. Med satsingen på ESAVETM har en også oppnådd en god driftsøkonomi og likviditet.

Nøkkeltall

År 2014 2013 2012 Forklaring
Totalrentabilitet 31% 5% -7% Forteller oss hvor stor avkastning vi har hatt på vår totale kapital. Bør være minst lik gjeldsgraden.
Gjeldsgrad 0,4 0,6 0,5 Viser hvor mye av eiendelene som er finansiert med gjeld i forhold til egenkapitalen. Bør være så lav som mulig.
Likviditetsgrad I 3,7 2,7 2,7 Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld. Bør være større enn 2
Soliditet (Egenkapitalandel) 73% 64% 66% Normtall: 30%. Bør være så høyt som mulig, men varierer i forhold til risiko.

214

Årsberetning og regnskap 2014